Požiadavka sa spracováva ...

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu Bambulín prevádzkovaného spoločnosťou

Pymasell s.r.o., so sídlom Bukovec 285, 739 85 Bukovec, Česká republika
IČ: 07565879, DIČ: CZ07565879, sme platcami DPH.                                      

zapísanou v obchodnom registri pod spisovou značkou C  76097 vedenú na Krajskom súde v Ostravě v České republike

Adresa pre doručovanie: Pymasell s.r.o., Písek 104, 739 84 Písek, Česká republika

Adresa pre vrátenie a reklamáciu tovaru: z dôvodu covidových opatrenia objednávame zvoz kuriérom nebo na Pymasell s.r.o., Písek 104, 739 84 Písek, Česká republika, 

Telefónne číslo: +420 737 055 964

Kontaktný e-mail: info@bambulin.sk

 

  1.               Za aké vady tovaru odpovedáme?

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

-           má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca deklaroval alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom k charakteru tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

-           sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

-           tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,

-           je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

-           tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Za chybu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok.

 

Ak sa prejavi vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

 

Spotrebiteľom ďalej odpovedáme za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe. Ak nie ste spotrebiteľom, nie je Vám záruka za akosť poskytovaná. Článok 2 sa vzťahuje iba na spotrebiteľa.

 

2.       Aká je záručná doba?

U spotrebného tovaru je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná doba.

 

  1.               Aké práva z chybného plnenia máte?

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, a túto vadu je možné odstrániť, máte právo na jeho bezplatnú opravu.

U odstrániteľné vady na doteraz nepoužitom výrobku môžete namiesto odstránenia vady požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez chyby, máte právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Právo na primeranú zľavu máte aj v prípade, že nie sme schopní dodať Vám novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, alebo v prípade, že nenastolia nápravu v primeranom čase, alebo že by Vám zaistenie nápravy pôsobilo značné ťažkosti.

Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie nové veci nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho obdržali (s výnimkou prípadov stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

 

  1.               Kedy nie je možné práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia Vám nenáleží, ak:

-           ste o vade pred prevzatím veci vedeli,

-           ste vadu sami spôsobili,

-           uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

-           opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním (za opotrebenie spôsobené užívaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov),

-           chyby spôsobené nesprávnym užívaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním.

-           u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovaru, prípadne nedbalosťou. 

 

  1.               Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu v našej spoločnosti uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. 

Reklamáciu je možné uplatniť nasledovne:

-      pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne. 

-      reklamovaný tovar doručíte (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na našu kontaktnú adresu (alebo na adresu osoby určené k oprave), do akejkoľvek našej prevádzky alebo na adresu nášho sídla.

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybavenie reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenie reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie.

V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 4. 8. 2019.